Practică de specialitate - An II- AFC- AN UNIV 2019-2020

                                                 

MĂSURI PRIVIND EFECTUAREA ÎN BUNE CONDIȚII A STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

În vederea realizării obiectivelor disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE, masteranzii au obligativitatea parcurgerii stagiului de practică pe parcursul semestrului 3, conform orarului afişat (calendar de practica) si următoarelor precizări:

  • stagiul de practică se va desfășoară la o entitate parteneră propusă de masterand sau de Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti;
  • se verifică locul desfășurării practicii de către cadrul didactic responsabil cu practica studenților;
  • caietul de practică se completează de mână, cu pastă albastră;
  • primul examen din sesiunea de iarnă va fi colocviul la disciplina Practică de specialitate;
  • în ultima zi de desfășurare a practicii de specialitate, respectiv miercuri, 18.12.2019, între orele 1000-1600, corp B, et. 2, Cancelarie, se vor verifica Caietele de practică, iar cele care au fost completate corespunzator cerințelor vor fi predate cadrului didactic responsabil cu Practica de specialitate și notate de către acesta. Caietele de practica neîntocmite corespunzător sau nefinalizate urmând a fi predate în sesiunea de iarnă.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

  1. Convenția de practică download

- se încheie între Universitatea Spiru Haret, entitatea parteneră de practică și masterand.

- se completează în trei exemplare (un exemplar la student, un exemplar la partenerul de practică și un exemplar la facultate);

- cele trei exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 25 noiembrie 2019;

- în Anexa 1 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale masterandului primit în practică.

- în  Anexa 2 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale tutorelui (persoana desemnată de entitatea parteneră să coordoneze activitatea de practică a masterandului).

- convenția trebuie semnată și ștampilată de partenerul de practică.

  1. Contractul de practică download

- se completează în două exemplare (un exemplar la masterand și un exemplar la facultate);

- cele două exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 25 noiembrie 2019.

  1. Caietul de practică  download

- se completează de către masterand (se vor descrie elementele de conținut  ale temelor de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

  1. Fișa de evaluare poststagiu download

- se completează și se semnează de către tutore (de la partenerul de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

 

Titular disciplină

 Conf. univ. dr. Mihai ANDRONIE