PREZENTAREA FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI

PREZENTAREA FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Spiru Haret s-a înfiinţat în anul 2015 prin unirea celor trei facultăţi economice din Bucureşti, respectiv Facultatea de Management Financiar-Contabil (înfiinţată în anul 1991), Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale (înfiinţată în anul 1996) şi Facultatea de Finanţe şi Bănci (înfiinţată în anul 2002).

Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti organizează în prezent (anul universitar 2022-2023) următoarele programe de studii universitare de licenţă:

Contabilitate şi informatică de gestiune IFdownload

Corespondenta dintre Planul de invatamint CIG cu planuri de la alte universitati download

Management IF download

Corespondenta dintre Planurile de invatamint MNG cu planuri de la alte universitati download

Management ID download

Corespondenta dintre Planurile de invatamint MNG cu planuri de la alte universitati download

Management IFR download

Corespondenta dintre Planurile de invatamint MNG cu planuri de la alte universitati download

Marketing în limba engleză IF download

De asemenea, în cadrul Facultăţii funcţionează programe de studii universitare de masterat în domeniile contabilitatemarketing, management, respectiv:

Audit financiar contabil download

Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice download

Marketing şi relatii publice în afaceri download

Mangementul integrat al afacerilor download

În oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice Bucureşti, pentru anul universitar 2022-2023 se regăsesc următoarele programe de sudii universitare de licenţă: Contabilitate şi informatică de gestiune IF, Management IFManagement IDManagement IFRMarketing în limba engleză IF.

Facultatea oferă în anul universitar 2022-2023 programe de studii universitare de masterat în domeniile contabilitate, management și marketingAudit financiar contabil, Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice, Marketing şi relatii publice în afaceri, Mangementul integrat al afacerilor.

Misiune şi obiective

Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti se înscrie în rândul facultăţilor economice care au drept misiune fundamentală pregătirea şi formarea viitorilor economişti, specialişti în domeniile contabilitate, management, marketing, administrarea afacerilor şi financiar-bancar, asigurând acestora şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă precum şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, stimularea gândirii şi a forţelor creatoare, valorificarea multilaterală a procesului de creaţie ştiinţifică în domeniul economic.

Pentru îndeplinirea misiunii asumate, în cadrul Facultăţii sunt create toate premisele pentru a asigura tinerilor absolvenţi însuşirea unui volum însemnat de cunoştinţe teoretice, precum şi formarea acelor deprinderi practice necesare abordării eficiente a pieţei româneşti şi a pieţelor internaţionale.

Facultatea are asigurate condiţiile desfăşurării corespunzătoare a activităţii didactice şi de cercetare, spaţiile alocate şi dotările aferente răspunzând cerinţelor impuse. În aceste condiţii, studenţii au acces la informaţiile necesare dar şi la materialele didactice existente în bibliotecă sau în spaţiul virtual, ceea ce le permite o documentare adecvată şi un transfer de informaţii rapid şi eficient.

În ceea ce priveşte obiectivele generale vizate de Facultatea de Ştiinţe Economice, acestea sunt:

 • dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat didactic şi ştiinţific cu instituţii de specialitate din România şi din Uniunea Europeană;
 • promovarea calităţii şi a eficienţei în procesul de educaţie;
 • asigurarea unei pregătiri adecvate pentru facilitarea accesului absolvenţilor pe piaţa muncii;
 • adaptarea programelor de studii la realităţile economice actuale şi la exigenţele pieţei muncii;
 • implementarea principiilor managementului calităţii în procesul de elaborare şi adaptare a planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor.

Obiectivele specifice avute în vedere de Facultatea de Ştiinţe Economice se referă la:

 • formarea continuă a studenţilor şi însuşirea celor mai actuale informaţii în domeniul economic;
 • promovarea în procesul didactic a metodelor moderne de predare şi seminarizare folosind tehnologiile IT: proiectarea audio-video, utilizarea platformei de e-learning Blackboard, sisteme de comunicare la distanţă prin computer;
 • asigurarea materialelor didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, atât pentru studiile de licenţă, cât şi pentru cele aferente studiilor universitare de masterat;
 • dezvoltarea în permanentă a activităţilor derulate în cadrul centrului de asistenţă şi consiliere în carieră pentru a asigura o mai bună integrare în muncă a absolvenţilor;
 • accesarea programelor de cercetare cu scopul de a obţine surse alternative de finanţare pentru susţinerea planului de cercetare anual şi a celui de perspectivă;
 • asigurarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice în spaţiul academic european, contribuind la creşterea capacităţii de adaptare şi a flexibilităţii acestora în raport cu exigenţele formulate la nivel european;

Scopurile educaţionale ale Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt:

 • realizarea unei pregătiri profesionale, ştiinţifice şi practice de performanţă a studenţilor, astfel încât aceştia să facă faţă cerinţelor tot mai ridicate ale pieţei muncii;
 • pregătirea unei categorii de profesionişti capabili de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere, contribuind astfel, în mai mare măsură, la realizarea performanţei şi la progresul organizaţiilor din care fac parte;
 • facilitarea condiţiilor tinerilor absolvenţi pentru însuşirea unui volum însemnat de cunoştinţe teoretice, precum şi formarea acelor deprinderi practice necesare abordării eficiente a pieţei româneşti şi pieţelor internaţionale;
 • desfăşurarea unui proces de învăţământ pentru identificarea fenomenelor economice actuale, analiza tendinţelor de evoluţie a acestora, studierea comportamentului economic, precum şi identificarea căilor de creştere economică.

Facultatea de Ştiinţe Economice, prin complexitatea programelor de studii pe care le oferă, asigură realizarea unui învăţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare şi îşi propune să pună în concordanţă obiectivele sale academice cu cerinţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă, transparenţă, eficienţă şi responsabilitate.

Raportul privind mediul de invatare