PREZENTAREA FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE BUCUREȘTI

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Spiru Haret s-a înfiinţat în anul 2015 prin unirea celor trei facultăţi economice din Bucureşti, respectiv: Facultatea de Management Financiar-Contabil (înfiinţată în anul 1991), Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale (înfiinţată în anul 1996) şi Facultatea de Finanţe şi Bănci (înfiinţată în anul 2002).

În cadrul facultăţii, programele de studii universitare de licenţă şi de masterat sunt organizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul 2015-2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iulie 2015 şi în baza Hotărârii Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 6 august 2015 şi a Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 778/2015 pentru modificarea anexelor 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016.

Facultatea de Ştiinţe Economice organizează programe de studii universitare de licenţă în domeniile contabilitate, management, marketing, administrarea afacerilor şi finanţe, respectiv: Contabilitate şi informatică de gestiune, Management, Marketing, Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementului calităţii şi Finanţe şi bănci.

De asemenea, în cadrul facultăţii funcţionează programe de studii universitare de masterat în domeniile contabilitate, marketing şi finanţe, respectiv:

 1. Audit financiar contabil;
 2. Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice;  
 3. Contabilitatea şi gestiunea fiscală a firmei;
 4. Marketingul şi managementul operaţiunilor logistice;
 5. Marketingul şi managementul serviciilor;
 6. Marketing şi relatii publice în afaceri;
 7. Valorizarea patrimoniului prin marketingul proiectelor culturale;
 8. Bănci şi pieţe financiare;
 9. Finanţe, bănci şi asigurări;
 10. Managementul activităţilor financiar-bancare;
 11. Managementul şi finanţarea proiectelor publice şi private.    

Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti se înscrie în rândul facultăţilor economice private care au drept misiune fundamentală pregătirea şi formarea viitorilor economişti, specialişti în domeniile contabilitate, management, marketing, administrarea afacerilor şi financiar-bancar, asigurând acestora şanse reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă precum şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, stimularea gândirii şi a forţelor creatoare, valorificarea multilaterală a procesului de creaţie ştiinţifică în domeniul economic.

Pentru îndeplinirea misiunii asumate, în cadrul facultăţii sunt create toate premisele pentru a asigura tinerilor absolvenţi însuşirea unui volum însemnat de cunoştinţe teoretice, precum şi formarea acelor deprinderi practice necesare abordării eficiente a pieţei româneşti şi a pieţelor internaţionale.

În prezent, Facultatea de Ştiinţe Economice funcţionează în cadrul campusului situat în Bucureşti, Str. Fabricii nr. 46G, sector 6 deţinut în proprietate de către Universitatea Spiru Haret. Astfel, asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare, adecvate cerinţelor actuale ale învăţământului superior, în general, misiunii şi obiectivelor facultăţii se constituie într-un demers de maximă importanţă.

Facultatea are asigurate condiţiile desfăşurării corespunzătoare a activităţii didactice şi de cercetare, spaţiile alocate şi dotările aferente răspunzând cerinţelor impuse. În aceste condiţii, studenţii au acces la informaţiile necesare, dar şi la materialele didactice existente în bibliotecă sau în spaţiul virtual, ceea ce le permite o documentare adecvată şi un transfer de informaţii rapid şi eficient.

 Facultatea de Ştiinte Economice dispune de un corp profesoral adecvat misiunii asumate, caracterizat prin prestigiu profesional şi didactic, bogată experienţă practică. Cadrele didactice ale facultăţii sunt capabile să insufle studenţilor ştiinţa şi curajul de a iniţia şi dezvolta o afacere, de a organiza şi conduce un grup de oameni spre atingerea unui obiectiv, de a înţelege mediul economic în care acţionează, de a sintetiza trăsăturile specifice ale acestuia şi de ale folosi pentru aprofundarea cunoaşterii economice sau pentru satisfacerea intereselor proprii sau ale grupului din care va fac parte.

În ceea ce priveşte obiectivele generale vizate de Facultatea de Ştiinţe Economice, acestea sunt:

-          dezvoltarea de relaţii eficiente de parteneriat didactic şi ştiinţific cu instituţii de specialitate din România şi din Uniunea Europeană;

-          promovarea calităţii şi a eficienţei în procesul de educaţie;

-          asigurarea unei pregătiri adecvate pentru facilitarea accesului absolvenţilor pe piaţa muncii;

-          adaptarea programelor de studii la realităţile economice actuale şi la exigenţele pieţei muncii;

-          implementarea principiilor managementului calităţii în procesul de elaborare şi adaptare a planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor.

Obiectivele specifice avute în vedere de Facultatea de Ştiinţe Economice se referă la:

-  formarea continuă a studenţilor şi însuşirea celor mai actuale informaţii în domeniul economic;

-  promovarea în procesul didactic a metodelor moderne de predare şi seminarizare folosind tehnologiile IT: proiectarea audio-video, utilizarea platformei de e-learning Blackboard, sisteme de comunicare la distanţă asistate de calculator;

-  asigurarea materialelor didactice pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ, atât pentru studiile de licenţă, cât şi pentru cele aferente studiilor universitare de masterat;

-  dezvoltarea în permanenţă a activităţilor derulate în cadrul Centrului de consiliere şi orientare în carieră pentru a asigura o mai bună integrare în muncă a absolvenţilor;

-  accesarea programelor de cercetare cu scopul de a obţine surse alternative de finanţare pentru susţinerea planului de cercetare anual şi a celui de perspectivă;

-  asigurarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice în spaţiul academic european, contribuind la creşterea capacităţii de adaptare şi a flexibilităţii acestora în raport cu exigenţele formulate la nivel european.

Scopurile educaţionale ale Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt:

-  realizarea unei pregătiri profesionale, ştiinţifice şi practice de performanţă a studenţilor, astfel încât aceştia să facă faţă cerinţelor tot mai ridicate ale pieţei muncii;

-  pregătirea unei categorii de profesionişti capabili de a-şi perfecţiona pregătirea şi de a accede, pe bază de rezultate concrete şi competenţă, de la funcţiile de execuţie la cele de analiză şi conducere, contribuind astfel, în mai mare măsură, la realizarea performanţei şi la progresul organizaţiilor din care fac parte;

-  facilitarea condiţiilor tinerilor absolvenţi pentru însuşirea unui volum însemnat de cunoştinţe teoretice, precum şi formarea acelor deprinderi practice necesare abordării eficiente a pieţei româneşti şi pieţelor internaţionale;

-  desfăşurarea unui proces de învăţământ pentru identificarea fenomenelor economice actuale, analiza tendinţelor de evoluţie a acestora, studierea comportamentului economic, precum şi identificarea căilor de creştere economică.

Facultatea de Ştiinţe Economice, prin complexitatea programelor de studii pe care le oferă, asigură realizarea unui învaţământ de performanţă, dezvoltat şi perfecţionat printr-o complexă activitate de cercetare şi îşi propune să pună în concordanţă obiectivele sale academice cu cerinţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi educaţie permanentă, transparenţă, eficienţă şi responsabilitate.