MĂSURI PRIVIND EFECTUAREA ÎN BUNE CONDIȚII A

STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE LA PROGRAMUL DE  MASTER

 MANAGEMENTUL INTEGRAT AL AFACERILOR

În vederea realizării obiectivelor disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE, masteranzii au obligativitatea parcurgerii stagiului de practică pe parcursul semestrului 3, cu următoarelor precizări:

  • ·stagiul de practică se va desfășoară la o entitate parteneră propusă de masterand sau de Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti (FSEB). În cazul în care masterandul nu reușește să identifice un partener de practică și dorește să desfășoare stagiul de practică la o entitate propusă de FSEB, trebuie să ia legătura cu titularul de disciplină
  • ·durata stagiului de practică este de 84 de ore cumulate pe parcursul semestrului;
  • ·se verifică locul desfășurării practicii de către cadrul didactic responsabil cu practica studenților;
  • ·caietul de practică se completează de mână, cu pastă albastră sau se poate completa și în format electronic;
  • ·primul examen din sesiunea de iarnă va fi colocviul la disciplina Practică de specialitate.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

  1. Convenția de practică- download

- se încheie între Universitatea Spiru Haret, entitatea parteneră de practică și masterand;

- se completează în trei exemplare (un exemplar la student, un exemplar la partenerul de practică și un exemplar la facultate);

- cele trei exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data începerii stagiului de practică;.

- în Anexa 1 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale masterandului primit în practică (pot fi mai mulți masteranzi la același partener de practică);

- în  Anexa 2 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale tutorelui (persoana desemnată de entitatea parteneră să coordoneze activitatea de practică a masterandului). Dacă sunt mai mulți masteranzi la același partener de practică se va ține cont că un tutore poate fi alocat la maxim 4 masteranzi;

- convenția trebuie semnată și ștampilată de partenerul de practică.

  1. Contractul de practică- download

- se completează în două exemplare (un exemplar la masterand și un exemplar la facultate);

- cele două exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data începerii stagiului de practică.

  1. Caietul de practică- download

- se completează de către masterand (se vor descrie elementele de conținut  ale temelor de practică);

- se va încărca în Blackboard și va fi prezentat la data stabilită pentru evaluare.

  1. Fișa de evaluare poststagiu- download

- se completează și se semnează de către tutore (de la partenerul de practică);

- se va încărca în Blackboard la data stabilită pentru evaluare.

Pentru orice întrebări legate de stagiul de practică mă puteți contacta la numărul 0730086764.

 

                                                                                                       Titular disciplină,

                                                                                               Lector. univ. dr. Raluca Crețoiu