MĂSURI PRIVIND EFECTUAREA ÎN BUNE CONDIȚII A

STAGIULUI DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

În vederea realizării obiectivelor disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE, masteranzii au obligativitatea parcurgerii stagiului de practică pe parcursul semestrului 3, cu următoarelor precizări:

  • stagiul de practică se va desfășoară la o entitate parteneră propusă de masterand sau de Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti;
  • durata stagiului de practică este de 84 de ore cumulate pe parcursul semestrului;
  • se verifică locul desfășurării practicii de către cadrul didactic responsabil cu practica studenților;
  • caietul de practică se completează de mână, cu pastă albastră sau poate fi si in format electronic;
  • primul examen din sesiunea de iarnă va fi colocviul la disciplina Practică de specialitate;

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

  1. Convenția de practică - download

- se încheie între Universitatea Spiru Haret, entitatea parteneră de practică și masterand.

- se completează în trei exemplare (un exemplar la student, un exemplar la partenerul de practică și un exemplar la facultate);

- cele trei exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data începerii stagiului de practică; în condiţiile restricţiilor din cauza pandemiei COVID19 ele pot fi trimise scanate pe e-mail cadrului didactic responsabil de practică urmând ca originalele să fie aduse ulterior.

- în Anexa 1 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale masterandului primit în practică.

- în  Anexa 2 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale tutorelui (persoana desemnată de entitatea parteneră să coordoneze activitatea de practică a masterandului).

- convenția trebuie semnată și ștampilată de partenerul de practică.

  1. Contractul de practică - download

- se completează în două exemplare (un exemplar la masterand și un exemplar la facultate);

- cele două exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data începerii stagiului de practică; la fel, în condiţiile restricţiilor din cauza pandemiei COVID19 acestea pot fi trimise scanate pe e-mail cadrului didactic responsabil de practică urmând ca originalele să fie aduse ulterior.

  1. Caietul de practică  - download

- se completează de către masterand (se vor descrie elementele de conținut  ale temelor de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

  1. Fișa de evaluare poststagiu - download

- se completează și se semnează de către tutore (de la partenerul de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

 

Titular disciplină,

              Conf. univ. dr. Cristian Uţă