Practica de specialitate CAEIP - an II

ÎN ATENŢIA MASTERANZILOR –  STAGIUL DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE

În vederea realizării obiectivelor disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE, masteranzii au obligativitatea parcurgerii stagiului de practică pe parcursul semestrului 3, conform orarului afişat (download calendar practica).

PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND PRACTICA DOWNLOAD

Stagiul de practică se va desfășura la o instituție parteneră propusă de masterand sau de Facultatea de Ştiinţe Economice Bucureşti.

Documentația necesară organizării, desfășurării și evaluării stagiului de practică de specialitate este compusă din:

1)      Convenția de practică DOWNLOAD

- se încheie între Universitatea Spiru Haret, instituția parteneră de practică și masterand.

- se completează în trei exemplare (un exemplar la student, un exemplar la partenerul de practică și un exemplar la facultate);

- cele trei exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 29 noiembrie 2018;

- în Anexa 1 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale masterandului primit în practică.

- în  Anexa 2 se vor preciza obligatoriu numele și datele de contact ale tutorelui (persoana desemnată de instituția parteneră să coordoneze activitatea de practică a masterandului).

- convenția trebuie semnată și ștampilată de partenerul de practică.

2)      Contractul de practică DOWNLOAD

- se completează în două exemplare (un exemplar la masterand și un exemplar la facultate);

- cele două exemplare se depun, în original, la secretariatul facultății, până la data de 29.11.2018.

3)      Caietul de practică DOWNLOAD

- se completează de către masterand (se vor descrie elementele de conținut  ale temelor de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

4)      Fișa de evaluare poststagiu DOWNLOAD

- se completează și se semnează de către tutore (de la partenerul de practică);

- se prezintă la data stabilită pentru evaluare.

Cadrele didactice titulare disciplina PRACTICA DE SPECIALITATE

 Conf.univ.dr. Aurelian Virgil Băluţă – gr. 1

Lector univ.dr. Marinela Geamănu –  gr. 2